Stypendia

Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki osobom, które nie mogą pozwolić sobie na opłacanie pełnego czesnego. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje rada stypendialna naszej szkoły.

Środki funduszu pochodzą z darowizn, dofinansowania przez organ prowadzący (Fundacji Chocimska) oraz z części czesnego, w myśl zasady, że 6% czesnego przeznaczane jest na fundusz stypendialny.

O stypendium może starać się każdy uczeń i kandydat do szkoły.

Stypendia przyznawane są na jeden rok szkolny (od lipca do czerwca).

Wnioski na dany rok szkolny przyjmowane są w sekretariacie szkoły do końca kwietnia poprzedzającego lipiec, od którego stypendium ma być przyznane.

Kwota stypendium może być niższa od wnioskowanej.